CzecHemp: Tři roky pracujeme na odstranění bariér rozvoje konopného průmyslu

8. května 2021 slaví Český konopný klastr (CzecHemp) 3 roky své existence. Na rozdíl od agend ostatních klastrových organizací z již etablovaných průmyslových odvětví má od svého založení jedno prioritní téma navíc – odstraňování legislativních bariér. Bez vytvoření stabilního právního prostředí, které je stále v řadě států ovlivněno neodborným stigmatem rostliny konopí, si lze jen těžko představit jeho masové pěstování a zpracování. Klastr tak sestavil seznam doporučení pro legislativní změnu, které v podobě white paper prezentoval mimo jiné na parlamentním semináři Potenciál konopí spolupořádaném v únoru 2020 CzecHemp. Akce s hojnou účastí představila na parlamentní půdě prostřednictvím prezentací českých pěstitelů a zpracovatelů možnosti, které skýtá technické konopí. Základní požadavky stran technického konopí i konopí pro léčebné použití odráží i novela zákona č. 167/1998 Sb. o omamných a psychotropních látkách, která je aktuálně před 3. čtením v PSP ČR. V případě jejího přijetí bude prioritní snaha CzecHemp korunována v České republice úspěchem. Legislativní výzvou pak zůstane harmonizace evropského konopného práva za účelem nerušeného společného trhu. Hana Gabrielová, prezidentka CzecHemp, k legislativním bariérám uvedla: „Pěstování konopí má zcela zásadní význam pro revitalizaci půdy, omezení úbytku biodiverzity a vzhledem k vysoké schopnosti vázat oxid uhličitý i pro boj s klimatickou změnou. Díky široké možnosti využití je jako obnovitelný biologický zdroj plnohodnotnou alternativou zdrojů fosilních. Je tedy nejvyšší čas, aby byly odstraněny legislativní bariéry konopného průmyslu, aby se na něm mohla začít stavět bioekonomika pro 21. století.“

Dalším specifikem CzecHemp je široký záběr dotčených odvětví. Souvisí primárně se zákonným dělením na technické konopí a konopí pro léčebné použití. Sekundárně pak se zpracováním technického konopí pro účely textilního, stavebního, potravinářského, papírenského a kosmetického průmyslu. Z hlediska výzkumu a vývoje skýtá potenciál i pro výrobu bioplastů, elektrotechnický průmysl s využitím aktivního uhlíku z karbonizovaných konopných stonků a jako rostlinná biomasa i pro energetické účely. Pro ulehčení komunikace byly v rámci klastrové organizace vytvořeny 4 pracovní skupiny, které od roku 2020 projednávají klíčová témata, vydávají stanoviska pro orgány veřejné správy a určují priority další spolupráce. CzecHemp končil zatím každý rok s větším počtem členů než ten minulý. Aktuálně má 23 členských organizací, převážně z řad MSP. V roce 2021 cílí na rozšíření členské základny o veřejné vzdělávací instituce, aby podpořil dosavadní nízkou míru spolupráce na VaV projektech. Naděje vkládá i do projektové žádosti podané do programu COSME ClusterXchange v rámci mezinárodního konsorcia klastrů v únoru 2021. Projekt nesměřuje jen k formální cestě směrem ke klastrové excelenci, ale klade si za obsahový cíl vytváření na konopí založených dodavatelsko-odběratelských řetězců v průmyslu.
Aktuálně je na základě dotazování členských organizací ve spolupráci s výkonnou radou CzecHemp formulován strategický plán rozvoje klastrové organizace na další 3 roky. Prioritní témata jako zprostředkování obchodů a služeb, společný nákup materiálu a technologií či intenzifikace projektové spolupráce již svou povahou dávají tušit, že se CzecHemp po odstranění nadstandardních překážek portfoliem služeb blíží standardní klastrové organizaci.