Podle Euro trade group může být konopí klíčem k udržitelnému textilnímu odvětví

Podle vývoje strategie Evropské unie ohledně textilního průmyslu může konopí hrát zásadní roli při vytváření udržitelného textilního odvětví. Alespoň to tvrdí přední evropská skupina pro průmyslové konopí v nedávno zveřejněném pozičním dokumentu.

„Vzhledem k zájmu (Evropské) komise prozkoumat nové materiály a obchodní modely a také vzhledem k vysoké ekonomické a environmentální hodnotě pěstování konopí, bude konopné vlákno jedním z hlavních přírodních vláken, na které by se EU měla zaměřit s cílem vytvoření skutečně evropského a udržitelného textilního odvětví,“ píše v příspěvku Evropská asociace průmyslového konopí (EIHA).

Asociace uvedla, že by EU měla podporovat spolupráci, s cílem urychlit vývoj inovativních procesů a produktů a zároveň podporovat přemístění všech fází textilní výroby, aby získala „částečnou suverenitu surovin“.

Cíle EU

Textilní průmysl byl označen za klíčové odvětví pro přechod Evropy k zelenější a udržitelnější ekonomice. Tento čtvrtý největší průmyslový spotřebitel primárních surovin a vody (po potravinách, bydlení a dopravě) je podle EU na pátém místě v produkci emisí skleníkových plynů.

Strategie EU má za cíl posílit trh s udržitelnými textiliemi a současně vytvářet nové zelené obchodní modely. Tato strategie předpokládá vývoj opatření v oblasti ekodesignu, podporuje přijímání druhotných surovin a podporuje snižování nebezpečných chemikálií používaných při zpracování. To vše při současném zajištění širšího přístupu podniků a soukromých spotřebitelů k výrobkům šetrným k životnímu prostředí.

„Pozitivní kaskáda“

Podle Evropské komise se evropské textilní odvětví, které zahrnuje převážně malé a střední podniky, začalo po dlouhém období restrukturalizace zotavovat. 60% oděvů v EU se však stále vyrábí jinde.

„Zpracováním (textilií) na území EU by mohlo vést k pozitivnímu kaskádovému efektu, navazujícímu na hodnotový řetězec textilních výrobků a podpoře vytváření nových pracovních míst, což je velmi atraktivní pro mladé zemědělce a podnikatele,“ uvádí EIHA v příspěvku. „Prosperující konopný textilní průmysl by dal podnět k šlechtění nových (konopných) odrůd, což by vedlo ke zvýšení kvality vlákna a jeho vedlejších produktů (semen, pazdeří, zeleného materiálu), čímž by se zvýšil víceúčelový charakter sklizně,“ dodává.

Další doporučení

V dalších doporučeních dokumentu vyzvala EIHA Evropskou komisi:

  • Uvědomte si potenciál konopí pro ukládání uhlíku v půdě, dekarbonizaci průmyslového zboží a další ekosystémové výhody, které pěstování konopí poskytuje, jako je biologická rozmanitost a ochrana a obnova půdy. „Zvýšení podílu přírodních vláken na trhu proto bude považováno za cennou alternativu a nezbytný doplněk zlepšené recyklace syntetických textilií, jakož i za konkrétní opatření ke snížení nebo vyrovnání emisí CO2,“ uvádí EIHA.
  • Považujte recyklovatelnost a kompostovatelnost hotových výrobků za zásadní pro dosažení nulové úrovně odpadu a podpořte plnou cirkulaci napříč hodnotovým řetězcem.
  • Zdůrazněte hodnocení nejlepších dostupných technologií, podpořte inovace a osvojte si nástroje správy nezbytné pro rozvoj „nového, ale tradičního dodavatelského řetězce“.
  • Spolupracujte s průmyslem na snižování znečišťujících látek ze zemědělství za účelem  recyklace prostřednictvím výzkumných a vývojových projektů a politik. „Vzhledem k naléhavosti problému znečištění mikroplasty by měla být stanovena závazná a jasná pravidla, která přinutí společnosti působící na evropském trhu ukončit uvolňování mikroplastů do jasného termínu,“ navrhla EIHA.
  • Využívejte technologie block-chain a matrix barcode pro zajištění sledovatelnosti a certifikační systémy, které informují spotřebitele o udržitelnosti produktů.
  • Nepovažujte soukromé certifikační systémy, které se již používají v textilním průmyslu, za zavedené standardy. „Jejich používání v B2B a B2C by nemělo být podporováno, protože přináší rozptýlený přístup, což vede k možným nerovnostem mezi provozovateli,“ poznamenal EIHA.
  • Zaveďte dialog se zúčastněnými stranami, v rámci kterého mohou všichni účastníci hodnotového řetězce vznést své obavy na stejné úrovni a plně transparentně přispět k navrhování politik.